دانه های کنجد را بخورید تا امتیاز بگیرید

با خوردن ارده های ترنگ قوی شوید و به مبارزه با ویروس ها بروید!